II FORUM ANIMATORÓW KULTURY„Hauzerak - na ścieżkach animacji
 
 
 

Termin:

4-6.04.2019

Formularz zgłoszenia pdf               Formularz zgłoszenia doc

Udział w wydarzeniach 4 - 6 kwietnia 2019 jest odpłatny i wynosi łącznie za dwa dni 50 zł od osoby (opłata akredytacyjna). Wpłaty należy dokonać na konto: Bałuckiego Ośrodka Kultury; 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166, NIP 726- 000- 24- 36, konto: Getin Bank SA, nr: 06 1560 0013 2028 0050 0106 1004 z dopiskiem „Forum Animatorów Kultury- Hauzerak na ścieżkach animacji”.

 

Opis:

szczegółowe informacje

Eksperci, moderatorzy, wykładowcy, prelegenci:

1. Moderatorzy:

Agnieszka Reiske - Prezes Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, animatorka społeczna, inicjatorka licznych działań aktywizujących społeczności lokalne, aktywnie uczestniczy w działaniach rewitalizacyjnych, autorka i realizatorka różnorodnych projektów społecznych realizowanych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej

Magda Poulain - kulturoznawca, animator społeczny, kultury i koordynator projektów regrantingowych Centrum OPUS, prezes Fundacji 2035, edukator cyfrowy osób starszych, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizator różnorodnych projektów społecznych (głównie adresowanych do seniorów) realizowanych w skali lokalnej i międzynarodowej

Jacek Gralczyk - z wykształcenia pedagog, z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Od początku istnienia związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi: wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im H. Radlińskiej

 

2. Paneliści:

A. Streetworking na różne sposoby... Panel o streetworkingu:

Anita Gulczyńska, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół nierówności społecznych i roli badań jakościowych (w tym partycypacyjnych) w procesie zmian upełnomocniających. Szczególnie interesują ją problemy dzieciństwa i młodości w zdefaworyzowanych miejskich społecznościach lokalnych. Jest autorką książki Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2013 oraz współredaktorem monografii zespołowych podejmujących problematykę badań partycypacyjnych: Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, seria: Nowa Praca Socjalna, Warszawa., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, WYG International, 2014; Participative Approaches in Social Work Research/ Les approches participatives dans les  recherches en travail social, Łódź, Wyd.UŁ, 2010; Participatory Social Work: Research, Practice, Education, Łódź, Wyd UŁ, w druku.

Małgorzata Cyrańska - Pedagog w zakresie animacji społeczno-kulturowej i profilaktyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, plastyk, edukator kultury, streetworker z zamiłowania. Od 2005 r. działa na polu pedagogiczno- społeczno-animacyjnym, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, domami kultury, urzędami, firmami, co doprowadziło do stworzenia własnej działalności o profilu plastyczno-animacyjnym "ART AKCJA". Streetworkera w projektach "Wyciągamy dzieci z bramy", "Poznaj swój kwadrat", "Widzewskie s-PLOTY", w działaniach MONAR-u. Animatorka w projekcie  "Między Nami Sąsiadami - Inicjatywy Wspólnot Sąsiedzkich".

Majka Graf - Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej Kwadratura w Kaliszusurdopedagog, instruktor teatralny, reżyserka, animatorka przestrzeni miejskiej, członek zarządu Stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska. Na co dzień nauczycielka/behawiorystka dzieci niesłyszących oraz instruktorka Teatru Pobocze w MDK w Kaliszu, współzałożycielka Teatru dzieci niesłyszących ADO działającego w SOSW Nr 2 w Kaliszu. Reżyserka amatorskich przedstawień teatralnych, działań performersowych, przedstawień ulicznych.Jest autorką projektu Kultura na Trawie, który stał się przykładem kultury włączającej, gdzie sztuka wychodzi w przestrzeń publiczną nie tylko w formie ozdoby, ale też komentarza, inspiracji do dialogu i namysłu nad przestrzenią. Współautorka projektu edukacyjno – kulturalnego „Dzieci Dzieciom” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to projekt o niepowtarzalnej koncepcji, która pobudza do dyskusji na temat obecności osób niesłyszących w przestrzeni publicznej oraz przestrzeni kultury

 

Michał Malinowski jest muzealnikiem, inżynierem wyobraźni i profesjonalnym opowiadaczem bajek. Oprócz tego jest pedagogiem, pisarzem, artystą, podróżnikiem. Studiował w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA. Z jego inicjatywy w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą powstało Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którym kieruje z wielką pasją. Jest to pierwsze na świecie muzeum poświęcone tradycjom ustnego przekazywania historii I niematerialnemu dziedzictwu. Michał Malinowski organizuje liczne spotkania, warsztaty oraz festiwale. sztuki opowiadania. Prowadzi także rozległe badania etnograficzne w Polsce i na świecie. Jest autorem książki Polish Folklore and Folktales, która otrzymała Nagrodę AESOP Accolade przyznaną przez American Folklore Association. W 2007/2008 otrzymał stypendium UNESCO na realizację wystawy Amadou Hampate Ba, jednego z największych myślicieli i pisarzy afrykańskich XX wieku. W 2014 roku został powołany w skład Rady Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury. Występuje na wielu światowych festiwalach sztuki opowiadania od Kanady, Hiszpanii, Francji po Iran i Indie.. Jego klientami animacji dla dzieci są m. innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasady i Instytuty Polskie , uczestniczył wielokrotnie w Pikniku Europejskim w Łazienkach oraz animowaniu Dnia Dziecka w Kancelarii Premiera. W 2015 rozpoczął pracę nad przygotowaniem wystawy o polskim dziedzictwie niematerialnym oraz wydaniem Encyklopedii Bajek Polskich.

Monika Dolik-od 2015r pedagog ulicy i wychowawca w świetlicy podwórkowej , Realizatorka projektu Wyciągamy dzieci z bramy, pracuje z dziećmi z ul. Włókienniczej i okolic. Obecnie pracownik ds. Biura Rewitalizacji- Gospodarz Obszaru stanowiący wsparcie   mieszkańców centrum Łodzi w procesie rewitalizacji.

B. Senioriada bez ambicji? - Panel o animacji w środowiskach seniorów

Grażyna Busse – gerontolog, prezes Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ekspert polityki senioralnej RCPS, realizatorka różnorodnych projektów międzypokoleniowych realizowanych w skali lokalnej i międzynarodowej (ERASMUS)

Wojciech Hubner – artysta, twórca i reżyser teatralny, aktor, poeta, bloger, realizator projektów międzypokoleniowych, członek Stowarzyszenia Przyjaciół KOS, założyciel, animator i członek grupy Aktywni Plus, wiceprezes Fundacji Teatr na Głowie, student II roku Koordynowanej Opieki Senioralnej na UMed w Łodzi

Anna Gutowska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ, przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Andragogicznego. Zainteresowania naukowe - m.in. dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością, geragogika, gerontologia społeczna. 

 

3. Animatorzy :

Kamil Kuligowski - animator kultury, instruktor teatralny; producent, realizator oraz koordynator interdyscyplinarnych wydarzeń artystyczno-kulturalnych, m.in. takich jak happeningi, warsztaty artystyczne, akcje uliczne, spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży, widowiska. Jeden z współtwórców Fundacji FORM.ART. Łączy w sobie doświadczenie, kompetencje biznesowe oraz zmysł artystyczny, pozwalający mu z jednej strony prowadzić i postrzegać organizację w procesie długofalowym, z drugiej zaś tworzyć własny, niepowtarzalny język teatralny. Jego autorskie przedsięwzięcia i realizacje charakteryzuje wysoka jakość estetyczna, merytoryczna

Jan Gromski - kompozytor, pianista,animator kultury. Absolwent AkademiiMuzycznej w Łodzi, pracownik BOK- Centrum Animacji i Rewitalizacji Rondo, aktywnie uczestniczący wprojektach animacji społeczno-kulturalnej.

Katarzyna Kostrzewa- Wolniak – animatorka kultury, instruktor twórczych zajęć dla dzieci w zakresie plastyki, eksperymentów przyrodniczych i kulinariów. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek : kulturoznawstwo, pracownik BOK- Centrum Animacji i Rewitalizacji Rondo oraz placówkami edukacyjno – oświatowymi w Łodzi i okolicach.
Suavas Lewy - kompozytor, multiinstrumentalista, artysta dźwiękowy, wydawca. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi/Muzykoterapia. Aktywny edukator dzieci i młodzieży. Autor projektu „Recyklofonia”. Twórca wraz z Fundacją Orange edukacyjnych inicjatyw Ogródek Dźwiękowy i Tkalnia Dźwięków. Współpracował m. in z Muzeum Sztuki w Łodzi, NInA, Łódzką Filharmonią oraz wieloma organizacjami NGO w Polsce. Prowadzi niszowe wydawnictwo muzyczne Nasze Nagrania. Projekty artystyczno-muzyczne: Przepraszam, Prząśniczki, The Recyklofons, Dźwięk-Bud i inne. Zdobywca II nagrody w konkursie kompozytorskim „Cage 1,2,3”.  

Fundacja FORM.ART działa bezustannie od 10 lat. Jej celem jest inicjacja, organizacja, produkcja, realizacja interdyscyplinarnych działań artystyczno – kulturalnych przy jednoczesnym założeniu aktywnego uczestnictwa odbiorców tych wydarzeń. Dążeniem Fundacji jest także wielopłaszczyznowa współpraca z różnymi grupami artystycznymi, aktorami, twórcami niezależnymi, muzykami, zespołami tanecznymi, animatorami kultury w celu wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wydarzenia, które realizuje kreowane są z myślą o wszystkich grupach odbiorczych i środowiskowych. Przez 10 lat swojego istnienia Fundacja zdobyła i ugruntowała swoją pozycję jako podmiot realizujący wysokiej jakości wydarzenia. Współpracuje z podmiotami i instytucjami wszystkich sektorów: administracją publiczną m.in. Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Narodowe Centrum Kultury oraz teatrami, szkołami i przedszkolami, ośrodkami kultury na terenie całego kraju. "Latający Dom Kultury" to cykl plenerowych wydarzeń artystycznych, realizowany przez Fundację najczęściej w okresie letnim, mający na celu kształtować, rozwijać i podnosić poziom w zakresie edukacji kulturalnej. Wydarzenia te mają charakter otwarty, podwórkowy. Odbywają się na osiedlach, parkach, skwerach zieleni. Animacja jest punktem wyjścia i narzędziem do przekazywania wiedzy i wartości w zakresie kultury. Animatorzy, aktorzy, happenerzy uczestniczący w tych spotkaniach poprzez własne działania artystyczne uruchamiają wyobraźnię i pobudza ją do interaktywnego spędzania czasu w sposób kreatywny i nietuzinkowy. Przestrzeń, w której gości Latający Dom Kultury staje się scenerią do realizacji działań plastycznych, parateatralnych, instalacji artystycznych, happeningów.

Zespół THE RECYKLOFONS

Dziecięco-młodzieżowy avant- rockowy zespół, grający na samodzielnie zbudowanych instrumentach, skonstruowanych metodą recyklingu. Ze starej walizki, trzonka do szpadla, wiader po farbach, rur kanalizacyjnych, puszek czy blachy do pieczenia grupa wyczarowała własne instrumentarium i brzmienie. Zespół powstał w Łodzi w 2017 roku, z inicjatywy łódzkiego artysty, muzyka, kompozytora i animatora Suavasa Lewego. Zakomponowane wspólnie piosenki w warstwie tekstowej poruszają problemy oraz są śmiałymi komentarzami do otaczającego świata widzianego oczyma młodzieży. Przy przygotowaniu tekstów grupę prowadziła Anna Mrozińska, fascynatka i znawca literatury dziecięco młodzieżowej

 

poniżej zdjęcia z I Forum Animatorów Kultury w 2018 roku

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause

 

Informacje - zapisy - sekretariat

Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, Łódź, ul. Limanowskiego 166
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 42 653 36 45


telefon 100

zadzwoń do nas - 42 651 50 30

 e mail 100

oceń nas

mapa 100

przyjdź do nas

Łódź, ul. Limanowskiego 166

loading...
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
osób, których dane przetwarzane będą przez MSK w Łodzi

uslugi rozne
mecenasi

uczestnicy odbiorcy

partnerzy rodo250

Regulamin uczestnictwa i odpłatności za udział w formach stałych w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi / Bałuty

 

Jeśli, w związku z planowanym udziałem w wydarzeniu, potrzebujesz dostosowania w postaci audiodeskryptora lub tłumacza prosimy o pilny kontakt: 

Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Adres: ul. Krzemieniecka 2a
Kod: 94-030 Łódź

Telefon: 42 674 92 30
E-mail: sekretariat@msk.lodz.pl

Witryna internetowa:
http://miejskastrefakultury.pl/

lodz kreuje

logo lodz kreuje pion

Newsletter